????? ??????????? ???? ????????? ???? ????????? ???? ??????? ??????? .....

नेपाल सरकारद्वारा गठित उचचस्तरिय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले आन्तरिक तथा सार्वजनिक छलफल र सुझाबका लागि पेश गरिएको प्रथम मस्यौदा NEW