Ending The AIDS Epidemic as part of the Sustainable Development Goals

????? ??????????? ???? ????????? ???? ????????? ???? ??????? ??????? .....

नेपाल सरकारद्वारा गठित उचचस्तरिय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले आन्तरिक तथा सार्वजनिक छलफल र सुझाबका लागि पेश गरिएको प्रथम मस्यौदा NEW