Implementing Hepatitis C treatment among HIV/HCV coinfected             INTERIM GUIDANCE FOR CONTINUING HIV PROGRAM SERVICE DELIVERY DURING COVID-19 PANDEMIC             National Integrated Biological and Behavioral Surveillance (IBBS) Survey among PWID            

Tender notice for Paustic Aahar

 

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, टेकु, काठमाडौंको लागी पौष्टिक आहार खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्रको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७०/०८/१९ 

 

    यस केन्द्रको आ.व.०७०।७१ को लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक आहार शिलवन्दी बोलपत्रबाट खरिद गर्नको लागि यो बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । 

१. राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औ दिनको कार्यालय समय भित्र सम्वन्धित कारोवार गर्ने फर्मले बोलपत्र दस्तूर  à¤°à¥‚. ३०००।– (अक्षरेपी तिन हजार पछि फिर्ता नहुने गरी) यस केन्द्रमा नगद वुझाएको सक्कल नगदी रसिद निवेदनसाथ संलग्न राखी कार्यालय समयभित्र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले यस केन्द्र र स्वास्थ्य सेवा विभाग आ.प्र. शाखावाट वोलपत्र फाराम खरिद गर्न सक्नेछन् । बोलपत्र खरिद गर्नको लागि निवेदकले आ.व. ०७०।७१ का लागि नविकरण गरिएको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र वा सो सम्वन्धी कारोवार गर्ने फर्म दर्ता प्रमाणपत्र,कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाण पत्र तथा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र को प्रमाणित प्रतिलिपीहरु संलग्न राखी बोलपत्र खरिद गर्न निवेदन साथ पेश गर्नुपर्नेछ । 

२. प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनको कार्यालय समय भित्र खरिद गरेको बोलपत्र रीतपूर्वक भरी ३१ औ दिनको १२ वजे भित्र यस केन्द्रमा  à¤¶à¤¿à¤²à¤¬à¤¨à¥à¤¦à¥€ गरी दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । दर्ता भएको बोलपत्रहरू ३१ औं दिनको १:०० बजे विभिन्न कार्यालयको प्रतिनिधि, बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा यस केन्द्रमा खोलिनेछन् । बोलपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभए पनि शिलवन्दी बोलपत्र खोल्न बाधा पर्नेछैन । बोलपत्र खरिद गर्ने र दाखिला गर्ने अन्तिम दिन बिदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिनलाई अन्तिम दिन मानिने छ । 

३. शिलवन्दी बोलपत्र दर्ता गर्दा जमानत वापत बोल कबोल रकमको २.५ ( दुई दशमलव पाँच प्रतिशत) ले हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौंको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक टेकु स्थित धरौटी खाता नं. १७००२०३०००००० मा दाखिला गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा कम्तीमा १२० दिन म्याद भएको (बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति देखि)मान्यता प्राप्त  à¤¬à¥ˆà¤‚कको बैंक ग्यारेन्टी बोलपत्रसाथ पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि स्वीकृत अंकको ५ प्रतिशत वरावरको रकम सम्झौता गर्नु अगावै धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने वा यस केन्द्रको नाममा जारी भएको परफर्मेन्स बण्ड पेश गर्नु पर्नेछ र नगद धरौटी राखिएकोमा परफर्मेन्स वण्डमा परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।  

४. बोलपत्रदाताले कवोल गरेको प्रत्येक आइटमको दररेटलाई अंक र अक्षरमा प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा उल्लेखित दररेटमा भिन्नता भएमा अक्षरमा लेखिएको दररेटलाई मान्यता दिईने छ । बोलपत्र फाराममा केरमेट भएको ठाउँमा सहीछाप नगरेको पाइएमा मान्यता दिईने छैन ।

५. बोलपत्रदाताले आफुले खरिद गरेको बोलपत्र शिलवन्दी गरी दर्ता गराउनु पर्नेछ । फोटोकपी गरी पेश गरेको बोलपत्रलाई मान्यता दिईने छैन । यस केन्द्रबाट प्रमाणित नभएको र एक फर्मले खरिद गरेको बोलपत्र अर्को फर्मले दाखिला गर्न पाउने छैन । साथै बोलपत्रमा कुनै शर्त राखी पेश गरेमा मान्य हुने छैन । सर्त राखी पेश गरेको र रीत नपुगेको बोलपत्रलाई मुल्याङ्कन मा समावेस गरिने छैन ।

६.  à¤¬à¥‹à¤²à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¤à¤¾à¤²à¥‡ बोलपत्र फाराममा उल्लेख भएका सामानहरुको दररेट पेश गर्दा आफुले यस केन्द्रमा सप्लाई गर्ने सामान उत्पादक कम्पनीको नाम र नमूना दुई थान अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । साथै Authorization Letter of Industry संलग्न हुनुपर्नेछ । नमूना र माग गरेको कागजात पेश नभएका बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन ।

७. वोलपत्र फाराम दर्ता गरेपछि वोलपत्र फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिएको खण्डमा सम्वन्धित फर्मको प्रोपाइटर आफैले निवेदनमा सही गरेको हुनुपर्ने छ र नभएमा वोलपत्र फिर्ता हुने छैन् ।

८.  à¤µà¥‹à¤²à¤ªà¤¤à¥à¤° मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा अगावै पेश गरेको नमूना खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशालामा पठाई गुणस्तर जाँच गराउँदा यस केन्द्रले वोलपत्रमा उल्लेखित स्पेसिफिकेशन अनुसारको हुनु पर्नेछ र नभएका वोलपत्र दाताहरुलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन् ।

९. नेपाल सरकारको हितलाई ध्यानमा राखी प्राप्त हुन आएका बोलपत्र पूर्ण वा आंशिक स्विकार गर्ने वा रद्द गर्ने जस्ता सम्पूर्ण अधिकार यस केन्द्रमा सुरक्षित रहनेछ । साथै बोलपत्रपत्रमा उल्लेख भएका  à¤¸à¤¾à¤®à¤¾à¤¨à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ परिमाण थपघट हुन सक्नेछ । यसरी थपघट भएतापनि बोलपत्र दाताले कबोल गरेकै दररेटमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । स्विकृत बजेटको स्थिति अनुसार खरिद गरिनेछ ।

१०. खरीद हुने पौष्टिक आहारको Expiry म्याद यस केन्द्रमा प्राप्त भएको मितिले कम्तिमा ११ महिनाको हुनुपर्नेछ । 

११. गुणस्तर परीक्षण गराई सो प्रमाणित भएका पौष्टिक आहार यस केन्द्रको स्टोरमा दाखिला गरी सो को प्रमाण पेश गरेपछि मात्र विल रकम भुक्तानी गरिनेछ । साथै गुणस्तर परिक्षण शुल्क वापतको रकम वोलपत्रदाता आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ । सो वापतको रकम भुक्तानी यस कार्यालय वाट हुने छैन  à¥¤

१२.  à¤¸à¤®à¥à¤ªà¥‚र्ण करहरु वोलपत्र दाताले नै वेहोर्नु पर्नेछ ।

१३.  à¤¸à¤ªà¥à¤²à¤¾à¤ˆ हुने प्रत्येक पौष्टिक आहारको प्याकिङ्ग वाहिर उत्पादन कम्पनीको नाम,मिति,Expiry Date,Batch Number,(Free Supply For National Centre for AIDS and STD control,Teku) भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

१४. सप्लाई गर्नु पर्ने  à¤¬à¥‹à¤²à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ उल्लेख भएका सामानहरु सप्लाई नगरेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार कारवाही गरिने छ । 

१५. बोलपत्र सम्बन्धी अन्य केही कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समयभित्र बुझ्न सकिनेछ साथै यस कार्यालयको Website www.ncasc.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ  à¥¤  

१६.  à¤¯à¤¸ सूचनामा उल्लेख हुन छुट भएका कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ वा प्रचलित नेपाल कानून अनुसार हुनेछ ।